Inschrijving Priotalker

GEBRUIKERSOVEREENKOMSTPRIOTALKER-AFNAMETOOL

Doel Priotalker-afnametool

1.          Met dePriotalker-afnametool kan inzichtelijk worden gemaakt of een intelligenteVerkeersregelinstallatie (“iVRI”) correct is geconfigureerd, of de juisteinformatie aan de wegbeheerders wordt verstuurd en ten slotte of dezeinformatie op een correcte wijze door een iVRI kan worden verwerkt. De Priotalker-afnametoolmag uitsluitend gebruikt worden voor testen die plaatsvinden volgens de doorCROW gepubliceerde Test- en Afnameprotocollen, beschikbaar op de volgendewebsite: https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden.

 

Rechtenen verplichtingen na registratie

 

2.          Metregistratie van uw account gaat u akkoord met de inhoud van dezegebruikersovereenkomst (hierna: de “Overeenkomst”), de privacyverklaring vanSiemens Mobility B.V. (hierna: ‘Siemens’), die op de verwerking van uwpersoonsgegevens van toepassing is, en alle documenten die hier bij verwijzingin opgenomen zijn. Verder komt u overeen dat deze Overeenkomst een wettelijkbindend contract vormt tussen u en Siemens. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijkzijn toegekend blijven voorbehouden aan Siemens.

 

3.          Om gebruik tekunnen maken van de Priotalker-afnametool dient u zelf zorg te dragen voor eenvoldoende opgeladen en goed werkende Android-smartphone. Het gebruikmaken vande Priotalker-afnametool is gratis. U betaalt zelf de kosten van het gebruikvan uw smartphone.

 

4.          Er geldt geengarantie dat de Priotalker-afnametool altijd zonder onderbreking, fouten ofgebreken beschikbaar is. Siemens is niet aansprakelijk voor enige schade ofkosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van dePriotalker-afnametool.

 

5.          U kunt hetgebruik van de Priotalker-afnametool op ieder gewenst moment beëindigen door dePriotalker-afnametool van uw smartphone te verwijderen.

 

6.          Voor klachtenmet betrekking tot het gebruik van de Priotalker-afnametool kunt u zich wendentot de heer Eddy Verhoeven van Siemens, telefonisch bereikbaar op 06-5156 0968en per e-mailadres via priotalker.talkingtraffic.nl@siemens.com.

 

WijzigingOvereenkomst

 

7.          DezeOvereenkomst kan door Siemens worden gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg vanwetswijzigingen, wijzigingen in de rechtsgang of in de economischeomstandigheden. Wijzigingen in deze Overeenkomst zullen vooraf op de websitevan de Priotalker-afnametool worden gepubliceerd in het gedeelte "Beleidswijzigingen",dat wordt weergegeven wanneer u inlogt op uw account. U wordt gevraagd om debijgewerkte Overeenkomst te accepteren om de Priotalker-afnametool te kunnen gebruiken.U kunt uw Voorkeuren ook instellen op het ontvangen van e-mailberichten vooralle beleidswijzigingen.

 

8.          DezeOvereenkomst werd voor het laatst gewijzigd op 11 oktober 2018.

 

Nietmeerdere accounts

 

9.          Indien u meerdan één Account registreert, behoudt Siemens zich het recht voor om al uwaccounts op te zeggen en u vanaf dat moment uit te sluiten van door Siemensgeproduceerde Priotalker-afnametool. Gebruikers kunnen zich registreren enmogen beschikken over één Account.

 

Registratie-informatie

 

10.       U komt overeenom waarachtige, nauwkeurige en volledige registratie-informatie te verstrekkenen uw informatie in stand te houden en, waar van toepassing, onmiddellijk bijte werken. U komt overeen om zich niet voor te doen als iemand anders, noch eennaam te gebruiken die u niet bevoegd bent om te gebruiken. Indien enigeinformatie die u verstrekt onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is,heeft Siemens het recht om, onverminderd enig ander recht of verhaal, uwgebruik van de Priotalker-afnametool te beëindigen. Siemens en haarvertegenwoordigers, leveranciers en onderaannemers hebben het recht om allekosten of verliezen die worden opgelopen als direct of indirect gevolg vanonnauwkeurige of onvolledige informatie op u te verhalen.

 

11.       U autoriseertSiemens, rechtstreeks of via derden, om inlichtingen in te winnen die Siemensnoodzakelijk acht om uw registratie te verifiëren.

 

Verbodenactiviteiten

 

12.       U komtovereen dat u de Priotalker-afnametool niet zult gebruiken voor onwettige offrauduleuze activiteiten, daaronder begrepen gebruik buiten een bepaald kaderen activiteiten buiten de gedefinieerde regio van de gebruiker. Indien Siemensenige reden heeft om aan te nemen dat u zich mogelijk bezighoudt metfrauduleuze, onwettige of ongepaste activiteiten, inclusief zonder beperkingovertreding van de voorwaarden van deze Overeenkomst, dan kan uw toegang tot dePriotalker-afnametool worden opgeschort of beëindigd. U zegt toe uw volledigemedewerking te verlenen aan Siemens bij het onderzoek naar vermoedelijke onwettige,frauduleuze of ongepaste activiteiten.

 

Elektronischecommunicatie

 

13.       DezeOvereenkomst en alle andere overeenkomsten, kennisgevingen of anderecommunicatie met betrekking tot uw account en/of uw gebruik van dePriotalker-afnametool (hierna tezamen: de "Communicatie") kunnen,voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, elektronisch ter beschikkingworden gesteld en u komt overeen om alle Communicatie van Siemens inelektronisch formaat te ontvangen.

 

14.       ElektronischeCommunicatie kunnen worden gepubliceerd op in door Siemens geproduceerdePriotalker-afnametools en/of worden verzonden naar de beide e-mailadressen dieu hebt geregistreerd. U kunt van alle Communicatie een exemplaar afdrukken enbewaren.

 

15.       AlleCommunicatie in elektronisch of gedrukt formaat wordt beschouwd als"schriftelijk" en als ontvangen niet later dan vijf (5) werkdagen naposten of verspreiden, ongeacht of u de Communicatie al of niet hebt ontvangenof opgehaald. Siemens behoudt zich het recht voor, maar neemt geen verplichtingop zich om Communicatie te leveren in gedrukt formaat.

 

16.       Uwtoestemming om Communicatie elektronisch te ontvangen, blijft geldig totdat uuw toestemming intrekt door Siemens hiervan in kennis te stellen door pere-mail contact met ons op te nemen via priotalker.talkingtraffic.nl@siemens.com.Als u uw toestemming om Communicatie elektronisch te ontvangen intrekt,ontneemt Siemens u het recht om het platform van Siemens te gebruiken.

 

Correctee-mailadressen

 

17.       U komtovereen en garandeert dat u toegang hebt tot het internet en tot actuele enfunctionele e-mailadressen, ten aanzien van zowel uw zakelijke als uwpersoonlijke emailadres die u hebt ingevoerd bij registratie. Hoewel wijredelijke stappen ondernemen om contact met u op te nemen op basis van de doorverstrekte informatie, is Siemens niet aansprakelijk voor niet afgeleverdee-mailcommunicatie, noch voor kosten die u oploopt in verband met het behoudvan uw toegang tot het internet en een e-mailaccount.

 

18.       U hebt deverplichting om Siemens te voorzien van twee correct operationelee-mailadressen en om Siemens direct in te lichten over wijzigingen ofannuleringen van alle e-mailadressen die u aan Siemens hebt opgegeven. Nalatenom aan Siemens een actueel, werkend, functioneel, persoonlijk e-mailadres op tegeven en/of Siemens in te lichten over een wijziging of opheffing van uwe-mailadres, of als Siemens reden heeft om aan te nemen dat een of beidesituaties zich heeft voorgedaan, kan dit niet-exclusief één of alleonderstaande consequenties hebben:

 

a)    verwijderingof deactivering door Siemens van een niet-functioneel e-mailadres uit uwaccount; en

b)    eenwijziging van uw gebruikersvoorkeuren met betrekking tot e-mailberichten vanSiemens.

19.       Siemens behoudtzich het recht voor om maatregelen te nemen om de integriteit van haarcontactenlijst te beschermen en verwacht dat u als gebruiker zult meewerken enuw contactinformatie actueel zult houden.

 

Geenspam

 

20.       U komtovereen om geen ongewenste e-mailberichten, usenet, message board-berichten ofsoortgelijke methoden van massaal versturen van berichten (spam) te gebruikenom verwijzingsbonussen te genereren. Het gebruik van spam om dePriotalker-afnametool te promoten heeft ernstige negatieve gevolgen. Hetaccount van een gebruiker die om verwijzingen te genereren of voor enig anderdoel ongewenste e-mailberichten heeft verzonden naar gebruikers van Siemens,zal onmiddellijk en permanent worden opgezegd. Bovendien kan het versturen vanongewenste e-mailberichten voor u juridische gevolgen hebben in overeenstemmingmet de geldende wetgeving. Ons Antispambeleid is bedoeld om onze gebruikers,het internet en onszelf te beschermen.

 

Wachtwoorden

 

21.       U mag uwwachtwoord(en) voor uw account aan niemand bekendmaken en u mag niet hetwachtwoord van iemand anders gebruiken. Siemens is niet verantwoordelijk voorverliezen die gebruikers oplopen als gevolg van hun misbruik van wachtwoorden.

 

Uwaccount sluiten, opzeggen dan wel anderszins beëindigen

 

22.       Als u driejaar lang geen gebruik maakt van de toegang tot uw account, wordt uw accountopgezegd.

 

23.       Siemensbehoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken een account op elkgewenst moment en om welke reden dan ook te sluiten, inclusief, zonder hiertoebeperkt te zijn, wegens een overtreding van deze Overeenkomst, door deGebruiker hiervan in kennis te stellen.

 

24.       Elk van devolgende gebeurtenissen, welke lijst niet-limitatief van karakter is, kan toteen beperking van de toegang tot uw account leiden:

a)    weigeringom mee te werken aan een onderzoek of om op verzoek bevestiging van identiteitte leveren;

b)    versturenvan ongewenste e-mail of het plaatsen van verwijzende links op websites waardit niet is toegestaan;

c)    openenvan meerdere accounts;

d)    gebruikvan uw account in frauduleuze activiteiten of om zulke activiteiten tefaciliteren;

e)    overtredingenvan deze Overeenkomst; en

f)     gebruikvan een geanonimiseerde proxy.

25.           Siemens zalredelijke pogingen ondernemen om accounts die onderworpen zijn aantoegangsbeperkingen te onderzoeken en om spoedig tot een definitieve beslissingover de beperkingen te komen.

 

26.           U blijftaansprakelijk voor alle verplichtingen in verband met uw account, ook nadat hetdesbetreffende account is gesloten.

 

MisbruikPriotalker-afnametool

 

27.           Als u dePriotalker-afnametool gebruikt of probeert te gebruiken voor andere doeleindendan het verkrijgen van toegang tot de Priotalker-afnametool en het beheren vanuw account, inclusief, maar niet beperkt tot, knoeien, hacken, modificeren ofop enige andere wijze schade toebrengen aan de beveiliging of functionaliteit,dan wordt uw account opgezegd en bent u gehouden tot schadevergoeding en anderestrafmaatregelen, inclusief strafvervolging, waar van toepassing.

 

Intellectueleeigendomsrechten Siemens

 

28.           DePriotalker-afnametool, alle gerelateerde logo’s en producten zijn ofwelhandelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Siemens of van haarlicentienemers en mogen (afgezien van de hieronder beschreven omstandigheden)niet gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden, geheel of gedeeltelijk, zonderde voorafgaande schriftelijke toestemming van Siemens. Bovendien zijn allepaginakopteksten, speciale grafische afbeeldingen, pictogrammen op knoppen enscripts, merken, handelsmerken en/of handelsimago's van Siemens en deze mogenniet gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden, geheel of gedeeltelijk, zonderde voorafgaande schriftelijke toestemming van Siemens.

 

Overdraagbaarheid

 

29.           U mag geenvan uw rechten of plichten op grond van deze Overeenkomst overdragen zonder devoorafgaande schriftelijke toestemming van Siemens. Siemens behoudt zich hetrecht voor om deze Overeenkomst of enig recht of enige verplichting op grondvan deze Overeenkomst zonder uw toestemming over te dragen.

 

Vrijwaring

 

30.           U komt overeenom Siemens en haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, bestuurders enmedewerkers schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen,acties, eisen, geleden verlies of schadevergoeding (inclusief advocatenkosten)die zijn gemaakt of opgelopen door derden en die voortvloeien uit of verbandhouden met uw gebruik van de Priotalker-afnametool.

 

Beperkingvan aansprakelijkheid

 

31.           Siemens treftgeen enkele aansprakelijkheid in verband met het volgende:

a)    elkeongeoorloofde interceptie of gebruik van gegevens die verband houden met uzelfof de Priotalker-afnametool van Siemens;

b)    elkonvermogen van u om de Priotalker-afnametool te gebruiken of hiertoe toegang tekrijgen, om welke reden dan ook;

c)    alleacties door een persoon die uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt zonder uwkennis of toestemming; of

d)    elkeoorzaak waarover Siemens geen directe controle heeft, inclusief problemen diekunnen worden toegeschreven aan computerhardware of -software (inclusiefcomputervirussen), telefoon of andere communicatie, of internetproviders.

32.       Siemens zalin geen enkel geval aansprakelijk zijn:

 

a)    voorschadeclaims die veroorzaakt zijn om andere redenen dan opzettelijk wangedragof grove nalatigheid;

b)    voorenige schadevergoeding voor winstderving, bekendmaking van vertrouwelijkeinformatie, of verlies van privacy, of indirecte, speciale, incidentele,gevolgschade of strafvergoedingen, die voortvloeien uit of op enigerlei wijzeverband houden met uw gebruik of onvermogen om te gebruiken van dePriotalker-afnametool, zelfs indien Siemens is ingelicht over de mogelijkheidvan dergelijke schadevergoedingen;

c)    voorhandelingen of nalatigheden van derden (bijvoorbeeld een leverancier vantelecommunicatiediensten, toegang tot het internet of computerapparatuur ofsoftware) of omstandigheden waarover Siemens geen controle heeft (bijvoorbeeldbrand, overstroming of andere natuurrampen, oorlog, oproer, staking, handelingvan het burgerlijk of militair gezag, defecte apparatuur, computervirus, ofuitvallen of storing van het stroomnet, telecommunicatie of anderenutsvoorzieningen).

 

33.       Deuitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van Siemens zoalsbeschreven in de Overeenkomst zijn van toepassing ongeacht of deaansprakelijkheid voortvloeit uit contract, voor een onrechtmatige daad,overtreding van garantiebepalingen, overtreding van wettelijke verplichtingen,in verband met vrijwaring of anderszins door de wet bepaald, en zijngelijkelijk van toepassing op functionarissen, bestuurders, medewerkers enonderaannemers van Siemens.

 

34.       Niets in deOvereenkomst zal de aansprakelijkheid van Siemens uitsluiten of beperken (enniets is bedoeld als uitsluiting of beperking) voor:

a)    persoonlijkletsel of de dood veroorzaakt door haar nalatigheid;

b)    fraude,opzettelijk wangedrag en grove nalatigheid;

c)    dienstendie worden verricht met redelijke zorg en deskundigheid; of

d)    enigeandere zaak indien en in zoverre uitsluiting of beperking van aansprakelijkheidwettelijk niet is toegestaan.

Toepasselijkrecht en jurisdictie

 

35.           DezeOvereenkomst en alle geschillen of vorderingen die hieruit of in verbandhiermee of in verband met het onderwerp of de vorming hiervan voortvloeien,worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met het Nederlandse recht,met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Alle geschillen tussen (een)gebruiker(s) van de Priotalker-afnametool en Siemens zullen worden beslechtdoor de binnen het arrondissement van Den Haag bevoegde rechter.

 

Versie:  4
Datum:15 oktober 2018

© SiemensMobility B.V.

Siemens, MobilityB.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutairgevestigd en kantoorhoudend te (2712 PN) Zoetermeer, Nederland, aan de Wernervon Siemensstraat nr. 7, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer vanKoophandel onder nummer 71002693.

 

PRIVACYVERKLARING PRIOTALKER-AFNAMETOOL

Inleiding

Inopdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: ‘IenW’)werken de overheid, de verkeersindustrie en diverse bedrijven binnen het‘Partnership Talking Traffic’ samen om het wegverkeer op basis van actuelereisinformatie te ondersteunen met slimme toepassingen. Talking Traffic isopgedeeld in drie grote clusters: Intelligente Verkeersregelinstallaties(“iVRI”), Data (“Data Service Hub”) en Informatiediensten (“In-Car”) en maaktonderdeel uit van het Beter Benutten-programma.

 

Inhet Data-cluster hebben Ericsson Telecommunicatie B.V. (hierna: ‘Ericsson’) enSiemens Mobility B.V. (hierna: ‘Siemens’) samen het consortium met de voor zichsprekende naam ‘Fortgång’gevormd. Dit consortium richt zich op de (door)ontwikkeling vanverkeersregelinstallaties die voortdurend communiceren met zowel deverkeerscentrale als het wegverkeer. Siemens heeft, om de mogelijkheid omoptimaal gebruik te kunnen maken van slimme verkeerslichten te kunnen testen, de Priotalker-afnametooltot ontwikkeling gebracht.

Uitlegwerking Priotalker-afnametool

DePriotalker-afnametool zorgt ervoor dat de Android-smartphones van (medewerkersvan) wegbeheerders die de afnametool hebben geïnstalleerd in verbinding staanmet iVRI’s. DePriotalker-afnametoolmaguitsluitend gebruikt worden voor testen die plaatsvinden volgens de door CROWgepubliceerde Test- en Afnameprotocollen, beschikbaar op de volgende website: https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden.

Met behulp van dePriotalker-afnametool wordt getoetst of de iVRI´s correct zijn geconfigureerd,of de juiste informatie aan de afnametool-gebruikers wordt verstuurd en tenslotte of de informatie afkomstig van de afnametool-gebruikers op een correctewijze door de iVRI´s kan worden verwerkt. Afhankelijk van het voertuigtype(zoals ‘emergency with priority’, ‘bus with priority’, ‘truck’, ‘heavy truck’en ‘dangerous goods’) dat door de gebruiker van de Priotalker-afnametool isingesteld, wordt een verzoek gedaan om prioriteit te verlenen aan het voertuigvan de betreffende afnametool-gebruiker. Met alle ontvangen informatie kan deregeling van verkeersregelinstallaties worden geoptimaliseerd. Daardoorontstaat een geleidelijke doorstroming, wat in het belang is van debereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

DePriotalker-afnametool beschikt naast de ‘actieve’ prioriteitsmodus over een‘passieve’ modus. Laatstgenoemde modus geeft informatie vanverkeersregelinstallaties, maximale snelheid op de betreffende wegen en dediverse voertuigsnelheden weer, evenals de tijdstippen waarop de fase van deverkeerslichten naar verwachting zal veranderen.

In totaliteitmaakt de Priotalker-afnametool gebruik van locatiegegevens en ritgegevens (zoals start-en stoplocatie en tijdstip, de afgelegde route, duur, lengte en gemiddeldesnelheid), technische gegevens van de Android-smartphone en ten slotte decontactgegevens van degene die de Priotalker-afnametool heeft gedownload.

 

 

Verwerking vanpersoonsgegevens

In dezeprivacyverklaring informeren wij u artikelsgewijs onder meer over het doel ende rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens, over de vraag wie deverwerkingsverantwoordelijke en verwerker in het kader van dezePriotalker-afnametool zijn en de wijze waarop Siemens met uw gegevens omgaat.

1.          Opdeze privacyverklaring zijn de Verordening (EU) 2016/679 van het EuropeesParlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming vannatuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens enbetreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn95/46/EG (hierna: de “AVG”) en de Wet van 16 mei 2018, houdende regels ter uitvoeringde AVG (hierna: de “Uitvoeringswet AVG”) van toepassing.

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG

2.          IenWgeldt, in haar hoedanigheid als opdrachtgever van Siemens in relatie tot dePriotalker-afnametool, als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking vanuw contactgegevens in het kader van deze Priotalker-afnametool.

Verwerker in de zin van de AVG

3.          Tenbehoeve van de goede werking van de Priotalker-afnametool maakt IenW gebruikvan Siemens als Verwerker. Ter waarborging van de vertrouwelijke behandelingvan uw persoonsgegevens is tussen deze partijen een Verwerkersovereenkomstaangegaan. Verwerking van de persoonsgegevens door Siemens is noodzakelijk omde overeenkomst voor het gebruik van de Priotalker-afnametool met u uit tevoeren.

Grondslag en doelen van de verwerking

4.          Bijregistratie maakt u een account aan bij de beheerder van dePriotalker-afnametool, Siemens. De doelen waarvoor Siemens uw persoonsgegevensverwerkt ter uitvoering van de overeenkomst zijn:

 

a)    hetverlenen van de overeengekomen diensten;

b)    hetversturen van informatie met betrekking tot het gebruik van dePriotalker-afnametool en de via deze Priotalker-afnametool aangeboden productenen diensten, en

c)    hetverbeteren van de dienstverlening.

 

Categorieën van gegevens:

5.               Siemensverwerkt als persoonsgegevens uw naam, zakelijk en privé e-emailadres, mobieltelefoonnummer, organisatie, functie en tenslotte uw regiocoördinator.

Gebruik en delen van uw gegevens

6.               Siemensgebruikt niet meer gegevens dan noodzakelijk. Uw persoonsgegevens zullen zonderuw uitdrukkelijke toestemming niet worden gebruikt voor andere doeleinden ofaan derden worden verstrekt voor andere (commerciële) doeleinden. Siemens isverplicht op grond van wet- en regelgeving om op vordering van bevoegde autoriteitenof als gevolg van een rechterlijke uitspraak gegevens te verstrekken.

Beveiliging

7.               Terbescherming van uw persoonsgegevens tegen verlies, diefstal en misbruik alsooktegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging wordenadequate beveiligingsmaatregelen genomen. Alleen medewerkers vanVerwerkingsverantwoordelijke en Verwerkers zullen onder geheimhouding viaSiemens toegang hebben tot uw persoonsgegevens, indien dat noodzakelijk is voorde uitvoering van de overeenkomst met u.

Bewaartermijn

8.               Uwpersoonsgegevens worden door Siemens bewaard, gedurende de periode dat uwaccount ten behoeve van de Priotalker-afnametool bestaat. Bij het einde van dePriotalker-afnametool heeft Siemens dus geen enkele beschikking meer over uwgegevens.

Uw rechten

9.               Via uwaccount heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens en de mogelijkheid totwijziging daarvan.

 

10.           U hebtrecht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt ubezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Tevens hebt u het recht om de door uverstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdrachtaan een andere partij. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt uhiertoe een verzoek indienen via priotalker.talkingtraffic.nl@siemens.com.

 

11.           Siemensis verplicht om de juiste identiteit van de verzoeker vast te stellen. Daaromvragen wij u om bij uw verzoek een kopie identiteitsbewijs te verstrekken.Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u op afspraak langskomen op hetkantoor van Siemens te Zoetermeer, zodat uw identiteit ter plaatse kan wordenvastgesteld. Uiterlijk binnen vier weken na uw verzoek ontvangt u een bericht.

 

Klachten

 

12.           Klachtenover de wijze waarop Siemens met uw persoonsgegevens of uw rechten is omgegaan,kunt u per e-mail aan Siemens doorgeven via priotalker.talkingtraffic.nl@siemens.com.

 

13.           Komtu er dan alsnog niet uit, dan kunt hiervan een melding doen bij de AutoriteitPersoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Ookkunt u schriftelijk een verzoek sturen aan:

 

Ø  Autoriteit Persoonsgegevens

Ø  Postbus 93374

Ø  2509 AJ DEN HAAG

 

 

Contact 

14.           Indienu over deze privacyverklaring van Siemens vragen of opmerkingen hebt, dan kuntu contact opnemen via het e-mailadres priotalker.talkingtraffic.nl@siemens.com.

Wijzigingen

15.           Siemensbehoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden vandeze privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig degeldende privacyverklaring te raadplegen.

Versie:  4
Datum: 15 oktober 2018

© SiemensMobility B.V.

Siemens, MobilityB.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutairgevestigd en kantoorhoudend te (2712 PN) Zoetermeer, Nederland, aan de Wernervon Siemensstraat nr. 7, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer vanKoophandel onder nummer 71002693.